Public international law (Advanced)

Kurssin englanninkielistä toteutusta ei ole julkaistu. Siirry suomenkieliseen toteutukseen vaihtamalla kieli sivupalkista.

Kansainvälinen julkinen oikeus on valtioiden välisiä suhteita säätelevä lakikokoelma. Se pyrkii yleensä sääntelemään valtioiden käyttäytymistä pikemminkin kuin niiden asukkaiden tai kansalaisten toimintaa. Kohteina ovat myös hallitustenväliset järjestöt mutta ei liittovaltioiden osavaltioita. Oikeuden lähteitä ovat sopimukset, laajalti hyväksytyt kansainväliset normit ja tavat sekä kansainvälisten tuomioistuinten päätökset. Kattavin ja laajimmin hyväksytty lähde kansainvälisen oikeuden soveltamisesta kyberoperaatioihin on Tallinnan käsikirja (v2.0 2017).

Kansainvälisen oikeuden mukaan punnittavia rajat ylittäviä kyberoperaatioita on monenlaisia. Useimmat ovat paljon peitellympiä kuin kybersodankäynti. Silläkin on monia muotoja ja yksi hankala kysymys on tekijän osoittaminen. Kybervakoilu sen sijaan ei välttämättä kuulu kansainvälisen oikeuden alaan, jos sitä harjoittaa jokin muu kuin valtiollinen organisaatio.

Tavanomaiset tietorikokset edellyttävä usein rajat ylittävää rikostutkintaa. Minkään valtion poliisilla ei yleensä ole fyysistä toimivaltaa toisen valtion alueella, mutta kyberavaruudessa suoritetut toimet, esim. valvonta, voivat olla hankalampia analysoida. Vaikka etävalvonta ei sellaisenaan ehkä riko kansainvälistä oikeutta, todisteiden keräämismenetelmät voivat loukata toisen valtion suvereniteettia ja ne voivat myös olla toisen valtion kansallisen lainsäädännön mukainen rikos. Esimerkkinä tällaisesta voisi olla botnet-ohjaimen tai muun toisen valtion alueella sijaitsevan laitteen etähaltuunotto. Tästä huolimatta viranomaiset ajoittain harjoittavat etäkybervalvontaa ja todisteiden keräämistä hallituksensa nimenomaisella tai epäsuoralla luvalla, ilman että kohdevaltio on antanut suostumustaan.

Posting submission...