Tietosuojailmoitus

 

1. Rekisterinpitäjät

 

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Puh. 0294 52 11

Y-tunnus 2844561-8

 

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Kuntokatu 3
33520 Tampere

Puh. 0294 52 22

Y-tunnus 1015428-1

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Kati Toikkanen

040 190 1202

kati.toikkanen@tuni.fi

 

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

dpo@tuni.fi

0294 528 550

 

4. Rekisterin nimi

 

TUNI plus käyttäjärekisteri

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

 

Käsittelyn tarkoitus:

 

Plus on Tampereen yliopiston Tietotekniikan yksikön digitaalinen oppimisympäristö.

 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

– Käyttöoikeuksien hallintaan

– Oppimisen ohjaukseen ja opintosuoritusten arviointiin

– Yhteydenottojen mahdollistamiseen

– Opiskelijan identiteetin varmistamiseen

– Plussaan liitettyihin palveluihin kirjautumiseen

– Oppimisanalytiikkadatan tuottamiseen

– Ongelmatilanteiden ratkaisemiseen.

 

Käsittelyperuste: Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö: korkeakouluopetus ja opetuksen kehittäminen

 

 

6. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri sisältää tietoa on Tampereen yliopiston Tietotekniikan yksikön Plus -oppimisympäristössään tarjoamista opintojaksoista, niiden opiskelijoista, opettajista sekä suorituksista.

 

Pakolliset henkilötiedot käyttäjistä:

– Käyttäjätunnus

– Etunimi

– Sukunimi

– Sähköpostiosoite

– Opiskelijanumero(t)

– Kotiorganisaatio

– Maa

 

Plussan  käytössä syntyvät tiedot: tehtäväpalautukset, keskustelualueviestit

ja muihin Plus-aktiviteetteihin käyttäjän itsensä syöttämät tiedot.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Käyttäjä hyväksyy seuraavien tietojensa noutamisen Haka-kirjautumisen yhtey-

dessä kotiorganisaatiostaan: nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio, rooli koti-

organisaatiossa, opiskelijanumero ja koulutusohjelma. Jos henkilölle luodaan

erillinen Plus-tunnus, henkilötiedot toimittaa koulutuksen järjestäjä.

 

Muutoin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään tai opintojakson opettajilta.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

 

Säännönmukaiset luovutukset:

 

Plussan kautta mahdollisesti käytettävät yliopiston ulkoiset palvelut:  

– Echo360-videopalveluun: käyttäjätunnus, nimi- ja sähköpostiosoitetiedot, kun henkilö

klikkaa Echo360-linkkiä

– Panopto-videopalveluun: käyttäjätunnus, nimi- ja sähköpostiosoitetiedot, kun henkilö

avaa tai tallentaa Panopto-sisältöjä

– Zoom-videotapaamispalveluun: käyttäjätunnus, nimi- ja sähköpostiosoitetiedot, kun henkilö avaa videotapaamislinkin

– Turnitin-alkuperäisyystarkistuspalveluun: nimi- ja sähköpostiosoitetiedot ladattaessa doku-

menttia Turnitin-tehtävään

– Urkund-alkuperäisyystarkistuspalveluun: nimi- ja sähköpostiosoitetiedot ladattaessa doku-

menttia Urkund-tehtävään

 

Muu ulkopuolinen käyttö: Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön paitsi viranomaisille niitä erikseen pyydettäessä.

 

Sisäinen käyttö: Käyttäjän nimitiedot näkyvät muille oppimisalustan käyttäjille. Käyttäjä voi halutessaan näyttää sähköpostiosoitteensa muille henkilöille. Opiskelijoiden opiskelijanumerot näkyvät oppimisalustaa opettaja-roolissa käyttäville henkilöille.

 

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella: Ei

 

 

 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle: Kyllä, Zoom-videotapaamispalveluun ja Turnitin-alkuperäisyystarkistuspalveluun, kun käyttäjä käyttää kyseisiä palveluita

 

Järjestelmän käyttöliittymät ovat Tampereen yliopiston tietoturvakäytäntöjä ja -politiikkoja noudattaen käytettävissä EU:n ja ETA:n ulkopuolelta.

 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A) manuaalinen aineisto

 

B) sähköisesti käsiteltävät tiedot

 

Plus-järjestelmää suojataan käyttäjätunnus/salasana –yhdistelmällä ja Tampereen korkeakouluyhteisössä yleisesti käytössä olevien tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu. Plussa tallentamat tiedot säilytetään Tampereen yliopiston hallinnoimilla palvelimilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietoja käsittelevillä on salassapitovelvollisuus.

 

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

 

Rekisterin ylläpitäjä voi poistaa henkilötiedot rekisteristä tarvittaessa, mutta tietoja ei poisteta automaattisesti.

 

Opiskelutietoja säilytetään Tampereen korkeakouluyhteisön asiakirjahallinnon suunnitelmien mukaisesti. Pääsääntöisesti tietoja säilytetään opintojakson toteutuksen vaatiman ajan, mutta Plussassa on myös pitkäkestoisia kurssialueita, joilla tiedot säilyvät pidempään. Plussaan kytketyissä ulkoisissa palveluissa voi olla myös muunlaisia säilytysaikoja.

 

12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

 

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.

 

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

 

Vastustamisoikeus

Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.